หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ปี (ใช้เวลาเรียน 3 ปี)