หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

 

คณะ

 ศึกษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย    :   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Early Childhood  Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม   :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

                           อักษรย่อ    :  ศษ.บ (การศึกษาปฐมวัย)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Early Childhood Education)

                             อักษรย่อ    :  B.Ed.  (Early Childhood Education)

วิชาเอก

 

การศึกษาปฐมวัย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 ๑๖๔  หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

 

หลักสูตรนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมครูก่อนประจำการสำหรับการศึกษาปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประชากรให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาประเทศที่ยังยืนในอนาคต

หลักสูตร

   โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมด้านศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กลุ่มวิชาภาษา 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

ไม่น้อยกว่า  ๓๐   หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า        ๙ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า        ๙  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพครู

กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า    ๕๐ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  ๗๘ หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า         ๖ หน่วยกิต