กิจกรรมศูนย์ฝึก

     การฝึกทักษะวิชาชีพครูเป็นกิจกรรมการศึกษา สังเกตการสอนและทดลองสอนนักศึกษา โดยนักศึกษาจะใช้เวลาในการไปฝึกทักษะวิชาชีพครูเป็นเวลา 4 สัปดาห์แบ่งเป็นการศึกษา สังเกตการสอนและปฏิบัติภาระงานอื่นที่ไม่ใช่งานครู 2 สัปดาห์ และทดลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนภายใต้คำแนะนำของครูพี่เลี้ยง

     อาจารย์นิเทศโรงเรียนและอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ออกทำการฝึกทักษะวิชาชีพครูตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558-6 มีนาคม 2558