เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 1/2560 ระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 1/2560 ระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 1/2560 ระดับปริญญาตรี แล้ว สมัครออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต

    มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต...

  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 1/2560 ระดับปริญญาตรี

    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 1/2560 ระดับปริญญาตรี

    วันเสาร์, 26 กรกฎาคม 2557 04:49
  • มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต

    มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต

    วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2560 07:44

 

 

มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต

ปริญญาโททางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

และ  ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

 

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) >> รายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรอง

 

-          -   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

การรับรองมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการผลิต  และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) >> รายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรอง

-          -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

 

-          -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพ (ระบบคีย์ KSP Bundit)  ดังนี้

1.       นักศึกษาติดต่อมหาวิทยาลัย เพื่อยื่น แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)หรือ  แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1)      ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง และสำเนาพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

2)      รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

3)      กรอกรายละเอียดข้อมูล ตามแบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษา

4)      ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 500 บาท

ยื่นเอกสารทั้งหมดกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการคีย์ KSP Bundit      

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ตามไฟล์แนบ

 

Download this file (file_KS.01.10.pdf)แบบฟอร์ม คส.01.10[ ]330 kBDownload this file (file_KS.01.20.pdf)แบบฟอร์ม คส.01.20[ ]103 kBDownload this file (file_KS.01.30.pdf)แบบฟอร์ม คส.01.30[ ]126 kB