ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี)

ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

 

                                                                       

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)

ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education