หลักสูตร

หลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)

ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education