คณาจารย์

     
 
ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
 
 
คณบดี
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

  

อ.คตศิลป์ อกอุ่น 

อ.ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร

อ.ดร.มัธยม เรืองแสน

   

อ.ปาริชาติ สุภิมารส

 

อ.รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์

 

อ.รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์

 

อ.พรรณวดี เสงี่ยมศักดิ์

 

อ.วิภา ปัญญานุวัฒน์

 

อ.ลลินธร กิจจาธิการกุล

 

อ.สุกัญญา เกิดสุข

 

อ.ศันสนีย์ บุญเฉลียว

 

อ.ปิยานี สมบูรณ์ทรัพย์

 

อ.ไพรสุวรรณ คะณะพันธ์

 

อ.วสันต์ หอมจันทร์

 

อ.วรรษิษฐา อัครธนวยมนต์

 

อ.สุกานดา พันตาเอก

 

อ.ชลิลลา บุษบงก์

 

อ.อำไพ สวัสดิราช

 

อ.รุจิรา ศรียันต์