บุคลากร

บุคลากร

                                                                            คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 
 
ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์
 
 
อธิการบดี
 
 

 

 

 

 
 
ผศ.ดร.เจริญวิชญ์   สมพงษ์ธรรม
 
 
คณบดี
 

 

 

 

 

   
อาจารย์รุจิรัตน์  บวรธรรมศักดิ์
ดร.นนทชนนปภพ  ปาลินทร
ดร.คตศิลป์  อกอุ่น
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
     
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร บุคลากร