คณะศึกษาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ภายใต้ชื่อคณะศิลปะศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อมา เป็นคณะศึกษาศาสตร์ในปี พ.ศ.2557 มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มี ความรู้ความชํานาญด้านวิชาชีพ มีความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนมีความเข้าใจในสังคม และวัฒนธรรมต่างประเทศ มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การใช้ เทคโนโลยีด้านสาระสนเทศ เพื่อสร้างความพร้อมและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง บัณฑิตที่มีความพร้อมเป็นครูแนวใหม่สําหรับการศึกษาปฐมวัยในอนาคตที่เน้นการประสาสนศาสตร์ที่ มีความรู้ความสามารถเหมาะกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเหมาะสมกับการปกครองท้องถิ่น และให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
 ปรัชญาของหลักสูตร
- หลักสูตรนี้ เชื่อว่า ครูสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ คือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรวัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต
ความสำคัญของหลักสูตร
- หลักสูตรนี้จะเป็นกลไกสำคัญ ในการเตรียมครูก่อนประจำการสำหรับการศึกษาปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประชากรให้เป็นผู้ใหญที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต