www bbwxxxw Возбужденная дамочка ласкает себя дилдо Download Bokep Jepang Terbaru Hot group sex in the living room Fucking Hot Cleo Vixen Because Shes The Coachs Girl Massage Oiled Pussy Sex Seductive teen hotty tempts a lad for wild sex
seqiskilip mia khalifa in xxx fucking bbv doggystyle latina sex www desi sex mms com swim team gay hentai girls vagina xxx video khawaja sara sex vedio bonitadesax porn video eporns rujizz
ความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์

เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์

ความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์

                                               
     คณะศึกษาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ภายใต้ชื่อคณะศิลปะศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อมา เป็นคณะศึกษาศาสตร์ในปี พ.ศ.2557 มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มี ความรู้ความชํานาญด้านวิชาชีพ มีความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนมีความเข้าใจในสังคม และวัฒนธรรมต่างประเทศ มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การใช้ เทคโนโลยีด้านสาระสนเทศ เพื่อสร้างความพร้อมและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง บัณฑิตที่มีความพร้อมเป็นครูแนวใหม่สําหรับการศึกษาปฐมวัยในอนาคตที่เน้นการประสาสนศาสตร์ที่ มีความรู้ความสามารถเหมาะกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเหมาะสมกับการปกครองท้องถิ่น และให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
 ปรัชญาของหลักสูตร
- หลักสูตรนี้ เชื่อว่า ครูสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ คือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรวัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต
ความสำคัญของหลักสูตร
- หลักสูตรนี้จะเป็นกลไกสำคัญ ในการเตรียมครูก่อนประจำการสำหรับการศึกษาปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประชากรให้เป็นผู้ใหญที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ ความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์